Polityka prwatności

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż NORTH POLE DANCE STUDIO sp. z o.o. NIP: 5423438574
Przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:
imię i nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu w przypadku zapisu na zajęcia
W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:. NORTH POLE DANCE STUDIO .Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: NORTH POLE DANCE STUDIO , ul.J.H. Dąbrowskiego 22, 15-369 Białystok, lub email: northpole.bialystok@gmail.com
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
3. NORTH POLE DANCE STUDIO sp.z o.o nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej NORTH POLE DANCE STUDIO sp.z o.o.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom kompleksowej informacji na temat naszych usług jak również w celach statystycznych.
5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane w związku z działaniami i transakcjami dokonywanymi przez Państwa na naszej stronie www lub w naszych  placówkach.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: northpole.bialystok@gmail.com lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: NORTH POLE DANCE STUDIO sp.z o.o ul. J.H. Dąbrowskiego 22, 15-369 Białystok
Informujemy również, że:
7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pozdrawiamy,
NORTH POLE DANCE STUDIO sp.z o.o