Regulamin zajęć

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady udziału z zajęciach sportowych organizowanych przez NORTH POLE DANCE STUDIO sp.z o.o. NIP: 5423438574
1. Zajęcia są prowadzone w NORTH POLE DANCE STUDIO. Godziny oraz rodzaje zajęć są umieszczone w grafiku dostępnym na Facebooku i Instagramie oraz w systemie fitssey.
2. Uczestnik ma prawo korzystać z zajęć po wcześniejszym zarezerwowaniu ich i opłaceniu w systemie fitssey.
2a. Uczestnikiem może być osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego. Wszelkie oświadczenia, zgody, zgłoszenia itp., o których mowa w Regulaminie, za osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (w szczególności osoby niepełnoletnie) składają ich przedstawiciele ustawowi (co do zasady – rodzice) lub opiekunowie prawni.

3. Recepcjonista i trener mogą nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie zarezerwował i nie opłacił.

3a. Pracownicy North Pole Dance Studio wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o nie dopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.

3b. W wypadku zaistnienia sytuacji z punktu 3a, osobie zostaje zwrócona cała kwota, którą zapłaciła.

3c. Decyzja o powyższym może zostać podjęta przez pracowników North Pole Dance Studio w każdym momencie.

4. Uczestnik ma obowiązek posiadania aktywnego karnetu.
4a.Karnet obowiązuje 30 dni od daty pierwszego wejścia i określa ilość wejść oraz konkretne daty korzystania z zajęć.

5. W wypadku, kiedy kursant nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odwołać je bezpłatnie 24 godziny przed rozpoczęciem danych zajęć. W przypadku późniejszego odwołania zajęć, wejście uznaje się za zrealizowane. Odrobienie zajęć należy dokonać w trakcie trwania ważności karnetu (30 dni)

5a. Uczestnicy zajęć Pole Dance/aerial hoop mogą odrobić zajęcia na innych grupach Pole Dance/aerial hoop adekwatnych do ich poziomu zaawansowania lub na innych grupach zajęć dodatkowych, gdzie jest wolne miejsce. Mogą także w ramach odrabiania zaległych zajęć skorzystać bez dopłaty z zajęć Open. Odrabianie zajęć dodatkowych może odbywać się jedynie na zajęciach dodatkowych lub openach.

5b. Karnet jest imienny i nie może zostać odstąpiony innej osobie. Jego cena jest zależna od ilości wejść. Cennik widniejący na stronie FB i IG oraz systemie fitssey jest przyjmowany jako aktualny i obowiązujący. Podobnie jak podziały cenowe 4/8/12 wejść. Poza tymi podziałami obowiązują pojedyncze wejścia, cena także została określona w cenniku. Zakup karnetu jest możliwy jedynie za pomocą systemu fitssey.

5c. Studenci po wysłaniu drogą mailową mogą otrzymać kod rabatowy o wysokości 5% zniżki na karnety. Promocja dla stałych klientów upoważnia do otrzymania 5% zniżki po pół roku oraz 10% zniżki po roku uczęszczania na zajęcia pod warunkiem, że ciągłość zakupów karnetów nie przekroczy 17 dni (różnica dat zakończenia karnetu oraz kupienia nowego nie możesz być większa niż 17 dni kalendarzowych). Promocje nie łączą się.

6. W przypadku odwołania zajęć z winy instruktora lub NORTH POLE DANCE STUDIO, zajęcia te nie będą odrabiane, a uczestnik ma prawo do wykorzystania tego wejścia na dowolnych innych zajęciach. (patrz. pkt 5, 5a)
7. Jeśli cała grupa zadeklaruje obecność w umówionym terminie z trenerem istnieje możliwość odrobienia tych zajęć wspólnie w wyznaczonym terminie, w innym przypadku można je odrobić indywidualnie. 
8. NORTH POLE DANCE STUDIO zobowiązuje się do poinformowania uczestników o ewentualnym odwołaniu zajęć z winy trenera przez telefon, facebooka, Instagrama drogą mailową lub za pomocą systemu fitssey (w zależności jakie dane kontaktowe pozostawił uczestnik w recepcji NORTH POLE DANCE STUDIO) oraz na Facebooku, Instagramie i systemie Fitssey najpóźniej 2 godziny przed danymi zajęciami.
9. Reklamacje. NORTH POLE DANCE STUDIO zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za karnet, w którym nie odbyły się ani razu z winy instruktora lub z winy NORTH POLE DANCE STUDIO. Zwrot pieniędzy odbędzie się przelewem.
9a. W przypadku sytuacji z pkt 9. Lub innych, w których klient będzie chciał złożyć reklamację, ma obowiązek zgłoszenia drogą mailową na adres northpole.bialystok@gmail.com. W przypadku złożenia reklamacji drogą telefoniczną, osobiście na recepcji lub inną drogą niż wymieniona powyżej, reklamacja może nie zostać rozpatrzona. Poprawnie złożone reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji.
10. NORTH POLE DANCE STUDIO zastrzega sobie prawo do łączenia grup (w szczególności zajęć Pole Dance) w momencie, gdy liczba kursantek spada poniżej 4. osób. Zasadą łączenia grup będzie poziom zaawansowania uczestników zajęć. North Pole Dance Studio zobowiązuje się do konsultacji zmian z kursantami.

11. Uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminów i miejsc na wybrane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień. W przypadku wykupienia karnetu na 4 wejścia, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy. Po przekroczeniu terminu karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa, a uczestnik ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia (patrz pkt 5.). Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę ani na następne 30 dni.

11a. Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać na zajęcia. Po rozpoczęciu zajęć pracownicy North Pole Dance Studio mają prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na trening. W przypadku gdy uczestnik chce wejść na zajęcia po czasie rozpoczęcia zajęć i dozna kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu deklaruje, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia  zarówno w kierunku studia North Pole Dance Studio i trenera prowadzącego.

12. Trener zobowiązuje się rozpoczynać i kończyć zajęcia zgodnie z grafikiem. Grafik jest dostępny na FB i IG oraz w systemie fittsey.

13. Uczestnik nie ma prawa przebywać na Sali poza zajęciami. Na salę uczestnicy wchodzą razem z trenerem. Wyjątkiem są godziny Open Pole  (patrz pkt 16.)

13a. NORTH POLE DANCE STUDIO Informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony klubu.

13b. NORTH POLE DANCE STUDIO Informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora.
13c. NORTH POLE DANCE STUDIO nie oferuje swoim klientom zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utworzy wykorzystywane podczas Open Pole  lub innych treningów mają charakter prywatny. Uczestnik zobowiązuje się do niesłuchania jakichkolwiek utworów i deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju. 
13d. Trener w NORTH POLE DANCE STUDIO prowadzi zajęcia techniczne (z wykorzystaniem drążka pionowego lub koła w przypadku zajęć akrobatycznych lub opartych na krótkich sekwencjach połączonych ruchów – w przypadku pozostałych zajęć) . Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wytupywanie go nogą, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. 
13e.Teren NORTH POLE DANCE STUDIO jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie NORTH POLE DANCE STUDIO znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu studia . Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy. 
13f. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki NORTH POLE DANCE STUDIO musi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym. 
13g. Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzine oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami. 
13h. Każda osoba, która przebywa w placówce dłużej niż 2 minuty od momentu przekroczenia progu placówki, a która nie wykupiła karnetu na określone zajęcia i na prośbę personelu nie opuszcza placówki (jest nieuprzejma, przeszkadza w wykonywaniu obowiązków lub nie wykonuje poleceń personelu) staje się automatycznie klientem PREMIUM, któremu przysługuje specjalna oferta pobytu na terenie holu placówki. Oferta ta jest określona w specjalnym cenniku i kosztuje 150 zł za każdą godzinę pobytu liczoną od momentu wejścia. Każda kolejna godzina kosztuje już promocyjnie 120 zł. Oferta jest skierowana do wszystkich tych, którzy chcą przebywać w specjalnych „oparach cudowności”, którym oddychają trenerzy jak i kierownictwo placówki. Ze względu na ograniczoną przestrzeń placówki, każdy m2 jest na wagę złota i osoba oddychająca tymi oparami pobiera jego bezcenne pokłady. Klient, który nie wykupił aktualnego karnetu, a przebywa na terenie placówki powyżej 2 minut zostaje poinformowany o specjalnej ofercie. W przypadku niezaakceptowania warunków oferty jest proszony o opuszczenie lokalu. W przypadku pozostania na jego terenie mimo poinstruowania o usłudze, zostanie on obciążony należnością za każdą godzinę wg specjalnego cennika (tj. 150 zł pierwsza godzina i 120 zł każda kolejna), ze względu na mimowolne pobieranie bezcennych oparów. W wyjątkowych sytuacjach kierownik placówki może zwolnić dowolną osobę z opłat.

14. Podczas zajęć uczestnik jest zobowiązany do poinformowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.

15. Przebywać na Sali mogą uczestnicy jedynie w stroju sportowym, wskazanym przez trenera oraz w obuwiu zmiennym (lub na boso – w zależności od rodzaju zajęć).

15a. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą natychmiast wypraszane z NORTH POLE DANCE STUDIO. Przy próbie stawiania jakiegokolwiek oporu administracja, recepcja oraz trener mają prawo wezwać policję.

15b. Na zajęciach nie mogą przebywać kobiety w ciąży i do 10. tygodnia po porodzie.
16. Należy usunąć wszystkie ostre elementy ubioru i biżuterię przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu znajdującego się na salach NORTH POLE DANCE STUDIO.

17. Osoba niewykonująca poleceń instruktora oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć, zostanie natychmiast wyproszona z sali oraz z NORTH POLE DANCE STUDIO. Takich zajęć nie ma prawa odrabiać. 

18. Niestandardowe odziny Open Pole  są ogłaszane na FB i IG studia oraz w systemie fitssey. Stałe godziny Open Pole są umieszczone w grafiku na profilu FB i IG studia oraz w systemie fitssey. Opłata za Open Pole  będzie pobierana przed wejściem na trening jedynie za pomocą systemy fitssey. Uczestnicy Open Pole  deklarują, że są najemcami sali i deklarują, że nie angażują w jej wykorzystanie NORTH POLE DANCE STUDIO, co wiąże się z deklaracją, iż nie będą rościli sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku jakiegokolwiek negatywnego zdarzenia na sali, uszczerbku na zdrowiu lub kontuzji. NORTH POLE DANCE STUDIO w powołaniu na pkt. 13b. Dochowa wszelkiej staranności, by w pełni zabezpieczyć teren treningowy.

19. NORTH POLE DANCE STUDIO oraz instruktorzy są zobowiązani do prowadzenia zajęć na sprawnym i bezpiecznym sprzęcie oraz na czystych salach, w warunkach, które nie zagrażają bezpieczeństwu uczestników.

20. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia od razu trenerowi lub recepcji NORTH POLE DANCE STUDIO . Użytkowanie sprzętu przez uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.

21. Uczęszczanie na zajęcia w NORTH POLE DANCE STUDIO jest równoznaczne akceptacją regulaminu przez uczestnika, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia przy zapisach do NORTH POLE DANCE STUDIO. Uczestnik, który przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.

21a. Uczestnicy zajęć podpisują przed pierwszymi zajęciami oświadczenie akceptacji regulaminu oraz kartę zdrowia.

21b. Uczestnik zajęć NORTH POLE DANCE STUDIO wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć w NORTH POLE DANCE STUDIO zarówno w postaci foto jak i video i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo NORTH POLE DANCE STUDIO   usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z NORTH POLE DANCE STUDIO . Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim.

21c. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie NORTH POLE DANCE STUDIO bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie NORTH POLE DANCE STUDIO zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłoszona do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

21d. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne w systemie fitssey na profilu studia.
21e. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez kierownictwo NORTH POLE DANCE STUDIO jak i samych trenerów w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością NORTH POLE DANCE STUDIO . Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
22. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do poszanowania mienia i otoczenia NORTH POLE DANCE STUDIO . Uczestnik Zajęć, którego działanie lub zaniechanie spowodowało szkodę w mieniu Szkoły zobowiązany jest do jej naprawienia. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
23. Każda przebywająca na terenie NORTH POLE DANCE STUDIO zobowiązana jest do przestrzegania wytycznych i obostrzeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Aktualne wytyczne znajdują się na terenie studia.
24. Pracownik ma prawo wyprosić osobę, która nie stosuje się do zaleceń.
25. Każda przebywająca na terenie NORTH POLE DANCE STUDIO osoba oświadcza, że nie przechodziła kwarantanny, nie miały kontaktu z osobą zarażona oraz podejrzaną o zarażenie.
26.Obsługa NORTH POLE DANCE STUDIO zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu NORTH POLE DANCE STUDIO.
27.Wszystkie osoby przebywające na terenie NORTH POLE DANCE STUDIO zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie.
28.W studio mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług NORTH POLE DANCE STUDIO nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 10 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do studia.
Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące!!
29.Zaleca się zachowanie odległości co najmniej dwóch metrów pomiędzy osobami ćwiczącymi. Obsługa zobowiązuje się do ustawienia sprzętu zgodnie z zasadą zachowania odległości co najmniej 1,5m od poszczególnych stanowisk. W związku z tym niektóre sprzęty mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania.
30.Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym:
– dezynfekcji rąk przy wejściu na teren studia i po wyjściu z toalety,
– posiadania zmiennego obuwia oraz dużego ręcznika do ćwiczeń,
– dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu.
31.Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt 7 mogą zostać wyproszone z sali treningowej.
32.Zgodnie z Rozporządzeniem ustala się przerwy techniczne między zajęciami w celu dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń. W tym czasie na terenie obiektu może przebywać tylko obsługa.
33.Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet.
34. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako obowiązujące.

REGULAMIN TRENINGÓW PERSONALNYCH
1. Za treningi personalne obowiązuje płatność z góry w systemie fitssey zarówno w przypadku pakietów jak i treningów jednorazowych.
2. Trener rezerwuje termin, po otrzymaniu potwierdzenia przelewu.
3. Ustalony termin treningu można przesunąć najpóźniej 12 godzin przed planowanym treningiem.
4. Klient może przesunąć trening poprzez wiadomość SMS, zadzwonić lub skontaktować się przez media społecznościowe.
5. Przesunięty trening należy odrobić we wspólnie ustalonym terminie, lecz nie później niż miesiąc od pierwotnej daty treningu.
6.W przypadku treningu jednorazowego klient ma tydzień na odrobienie nieodbytego treningu.
7.Pakiet treningi personalne Pole Dance za 360 zł obejmuje 4 spotkania do wykorzystania 30 dni od daty zakupy. Terminy treningów personalnych ustalane są indywidualnie.